Sirkkoja markkinoidaan yleensä ekologisena vaihtoehtona naudan, kanan ja sian lihalle. Kuinka sirkkojen ekologisuus vertautuu muihin tuotantoeläimiin nähden?

Sirkkojen ekologisuus

Käsittelen sirkkojen ekologisuutta muihin tuotantoeläimiin verrattuna kahdessa eri osassa: vedenkulutus ja energiatehokkuus. Näiden lisäksi tutkin mistä sirkkojen ekologisuus johtuu: Miksi ne tosiaan ovat niin ympäristöystävällisiä kuin ovat?

Vedenkulutus

Sirkat tarvitsevat huomattavasti vähemmän vettä kasvaakseen, kuin muut tuotantoeläimet. Alla olevassa taulukossa on eritelty kunkin tuotantoeläimen vesijalanjälki tuotettua kiloa kohti (m3/kg). Toisin sanoen, kuinka monta kuutiometriä vettä tarvitaan yhden lihakilon tuottamiseen. (Lähteet: kotisirkan vesijalanjälki Entocube, muiden tuotantoeläinten WWF)

Nauta15,4
Sika6
Kana4,3
Kotisirkka4,1

WWF:n tiedote ”Suomen vesijalanjälki – Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta” kertoo osuvasti, miksi vedenkulutuksella on merkitystä:

[H]yvälaatuisen talousveden käyttö on reilusti ylittänyt kestävän tason globaalisti jo nykyisellä kysynnällä. Ilmastotiede esittää yhä vakuuttavampia todisteita siitä, kuinka sademäärien vaihtelu tulee todennäköisesti muuttumaan merkittävästi ja sateisiin liittyvät ääri-ilmiöt lisääntyvät:
kuivuusjaksot pitenevät ja sateet ovat entistä rankempia.

Tulevaisuudessa vedentarpeen odotetaan kasvavan edelleen kaikkialla maailmassa. Vuoteen 2030 mennessä vedentarve kasvaa globaalisti todennäköisesti nykyisestä 4 500 miljardista kuutiometristä 6 900 miljardiin kuutiometriin. Vettä tarvitaan 40 prosenttia enemmän kuin mitä luotettavista ja käytettävissä olevista vesilähteistä on saatavilla.

Samassa selvityksessä todetaan, että 82% Suomen vesijalanjäljestä on maataloustuotteiden aikaansaamaa. Näin ollen proteiininlähteen vaihtaminen sirkkaan on huomattava ekoteko ainakin vesijalanjäljellä mitattuna.

Energiatehokkuus

Mitä se edes tarkoittaa?

Energiatehokkuudella viittaan siihen, kuinka tehokkaasti eläin muuttaa syötyään rehua proteiiniksi.

Alla olevaan taulukkoon olen koonnut tuotantoeläinten rehunhyödynnyssuhteet. Luvut siis ilmaisevat, kuinka monta yksikköä rehua tarvitaan yhden yksikön lihaproteiinia aikaansaamiseksi. (Lähteet sirkalle Entocube ja muille Cornellin yliopiston tutkimus)

Nauta54
Sika17
Kana4
Kotisirkka1,7

Naudan ja sian syöminen on varsin kestämätöntä niiden epätehokkuuden vuoksi. Erityisen haitallista niistä tekee se, että niille syötettävä rehu, esim. soijapapu, olisi monesti myös ihmiselle sopivaa ruokaa. Esim. Cornellin yliopiston artikkelissa kuvataan, kuinka Yhdysvallat voisi tarjota ruoan 800 miljoonalle ihmiselle, jos naudanlihan sijaan syötäisiin sen rehuna käytettyä viljaa.

Taulukosta nähdään, että sirkkojen tehokkuus on omassa sarjassaan. Tämän lisäksi ne voivat myös käyttää rehunaan ihmiselle kelpaamatonta selluloosapitoista kasvimateriaalia, joten ihmiset ja sirkat eivät myöskään kilpaile samasta ravinnosta.

Itse asiassa Sirkkafarmi Ijas käyttää rehun lisäksi muuten poisheitettävää kakkosluokan kurkku- ja lehtisalaattimateriaa suoraan lähituottajilta, joten ravintoaineet saadaan erityisen hyvin kiertoon.

Mikä tekee sirkoista ekologisia?

Lopuksi pureudumme siihen taustalla oleviin syihin, eli miksi sirkat ovat ekologisempia kuin muut tuotantoeläimet?

Sirkkojen tehokkuuteen vaikuttaa osaltaan se, että ne ovat vaihtolämpöisiä. Koska ne eivät kuluta energiaa lämpimänä pysymiseen, jää niille suhteellisesti enemmän energiaa käyttää kasvuun ja kehittymiseen.

Toisaalta sirkkojen elinkierto on hyvin nopea: Sirkkaemo voi munia jopa 1500 sirkan poikasta kuudessa viikossa. Lisääntymistahti on huikea verrattuna esim. nautaan, joka poikii neljä vasikkaa kuudessa vuodessa. (Lähde: Entocube)

Elinkierron erot johtuvat lajien luontaisista lisääntymisstrategioista. Sirkat ovat kehittyneet tuottamaan mahdollisimman paljon jälkeläisiä ja toivomaan, että edes jotkut niistä selviäisivät hengissä. Nauta lisääntyy vähemmän, mutta (ainakin luonnossa) imettää ja pitää huolta jälkeläisestään paljon enemmän.

Sirkkojen lisääntymisstrategia yksinkertaisesti sopii paljon paremmin tehokkaaseen tuotantoon, kuin nisäkkäiden.

Mikä sitten selittää niiden pienemmän vedentarpeen?

  • Niiden ruumista peittää haihtumista estävä kova kitiinikuori
  • Niiden uloste on erittäin kuivaa
  • Ne voivat käyttää hyväkseen ilmassa olevaa kosteutta
  • Niiden nisäkkäitä suurempi kasvunopeus vähentää niiden koko elinkaarena tarvitsevan veden määrää

Loppujen lopuksi voidaan todeta, että tuotantoeläimistä sirkat ovat varsin ylivoimaisesti kaikkein ekologisin vaihtoehto. Tee siis maailmasta hitusen parempi kokeilemalla herkullisia sirkkoja omassa kokkailussasi!